Käyttöehdot

KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Tämän Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Dooxella on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Internet-sivustollaan. Merkittävät muutokset Käyttöehdoissa tullaan ilmoittamaan aktiivisille Käyttäjälle kirjallisessa tai sähköisessä muodossa joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Käyttäjän Palveluun tallennettuihin yhteystietoihin.

MÄÄRITELMÄT

“Dooxe” tai “Me” tarkoittaa Devea Oy:tä.

“Kohde” tarkoittaa työ- tai palvelupyynnön kohdetta joka on kuvattu Tarjouspyynnössä.

“Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä joka käyttää Palvelua.

“Käyttöehdot” tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

“Palvelu” tarkoittaa tätä Internet sivustoa sekä kaikkia palveluita, joita Dooxe tai sen palvelun tarjoaja tarjoaa Käyttäjille tämän Internet sivuston kautta, puhelimitse tai sähköpostilla sisältäen mm sivuston tiedot, palvelut sekä tuotteet.

“Tarjous” tarkoittaa Työntekijän Työpyyntöön antamaa tarjousta.

“Työn Tilaaja” tarkoittaa henkilöä tai yritystä tai toista Työntekijää, joka on rekisteröitynyt Käyttäjäksi Palveluun lähettääkseen Tarjouspyynnön, johon Työntekijät voivat tehdä Tarjouksia.

“Työntekijä” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka on rekisteröitynyt Palveluun tehdäkseen Tarjouksia Työn Tilaajan tekemiin Tarjouspyyntöihin.

“Tarjouspyyntö” tarkoittaa työkohdetta, työ- tai palvelupyyntöä, jonka Työn Tilaaja on jättänyt Palveluun.

PALVELUN KUVAUS

Palvelu on Dooxen tuottama ja ylläpitämä. Dooxella on oikeus siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa henkilöt sekä yritykset voivat ilmoittaa Kohteista. Työntekijät voivat vastaavasti tehdä Tarjouksia, joista Työn Tilaaja voi valita itselleen parhaiten sopivan Tarjouksen.

Palvelussa ei saa tarjota eikä ilmoittaa hankittavaksi työsuorituksia, jonka tarjoamisen Dooxe on kieltänyt tai joiden tarjoaminen on lain tai hyvän tavan vastaista.

Dooxe toimii ainoastaan Palvelun tuottajana eikä Dooxesta missään tilanteessa tule osapuolta Työn Tilaajan ja Työntekijän välille mahdollisesti syntyvään sopimukseen.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Dooxella on oikeus milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta.

Rekisteröinti

Palvelun rekisteröinti on suljettu 22.1.2020.

Työntekijän profiilissa näytetään julkisesti hänen antamat yleiset tiedot. Työntekijän yhteystiedot on nähtävissä ainoastaan rekisteröityneille Käyttäjille. Dooxella on oikeus tarkistaa Työntekijän antamat tiedot ulkopuolisista lähteistä ja tehdä Käyttäjiä helpottavia merkintöjä Työntekijän profiiliin.

Dooxella on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Tarjoukset ja Kohteen keskustelupalsta

Jokainen Tarjous tulee sisältää kokonaishinnan, jonka Työntekijä todellisuudessa aikoo veloittaa Tarjouspyynnön toteuttamisesta. Tarjoukset tulee aina ilmoittaa kokonaishintana sisältäen arvonlisäveron sekä muut mahdolliset verot.

Palvelu on rakennettu toimimaan siten, että tehtävä työ vastaa Tarjouspyyntö ja Tarjouspyyntö vastaa pyydettyä työtä. Palvelun vuorovaikutteisuus kannustaa Työn Tilaajia sekä Työntekijöitä toteuttamaan työn Tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.

Tarjouksen hyväksyminen

Työn Tilaaja on vastuussa arvioida Palvelun välityksellä lähetetyt Tarjoukset ennen kuin hyväksyy Tarjouksen. Työn Tilaajan ja Työntekijän yhteystiedot välitetään Palvelun kautta vasta sen jälkeen, kun Työn Tilaaja on hyväksynyt Työntekijän Tarjouksen. Työn Tilaaja ei ole velvollinen hyväksymään yhtään Tarjousta. Työn Tilaaja voi myös peruuttaa Tarjouspyynnön milloin tahansa ennen Tarjouksen hyväksymistä. Kun Työn Tilaaja on hyväksynyt Tarjouksen, Työn Tilaaja sekä Työntekijä voivat solmia sopimuksen. Dooxe ei toimi työnvälittäjänä, eikä vastaa Palvelun kautta ilmoitetun tai vastaanotetun työn suorittamisesta. Dooxesta ei myöskään tule osapuolta Työn Tilaaja ja Työntekijän välille mahdollisesti solmittavaan työnsuorittamista koskevaan sopimukseen.

Käyttäjäarviot

Tarjouspyynnön suorituksen jälkeen Käyttäjällä on mahdollisuus antaa käyttäjäarvio valitusta Käyttäjästä. Lähettämällä Tarjouksen Työntekijä hyväksyy ja lähettämällä Työpyynnön Työn Tilaaja hyväksyy mahdollisten käyttäjäarvioiden julkaisemisen Palvelussa. Käyttäjäarvioiden tarkoituksena on rakentaa tarkoituksenmukainen profiili Palvelun Käyttäjälle, jolla kuvataan mm. Käyttäjän suoriutumista työsuorituksesta, luotettavuutta sekä käyttäjäkokemusta. Jokaisen Käyttäjän tulee antaa vain objektiivisia sekä todenperäisiä käyttäjäarvioita toisista Käyttäjistä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Palvelun ylläpidossa ja antamiesi tietojen käsittelyssä noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelemme antamiasi tietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Emme luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Lisätietoja Dooxen Privacy Policy.

TEKIJÄNOIKEUS, MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÄJÄN VASTUU LÄHETETYSTÄ MATERIAALISTA

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Nimet, tavaramerkit ja muut Palvelussa esiintyvät merkit sekä Dooxen tai sen palveluntarjoajan immateriaalioikeudet ovat yksinomaan Dooxen tai sen palveluntarjoajan omaisuutta. Palvelussa voi myös esiintyä tavaramerkkejä tai symboleja, jotka ovat kolmansien osapuolien.

Palvelussa Käyttäjällä on oikeus katsoa sekä ladata materiaalia ainoastaan Palvelun käyttämistä varten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata Palvelussa olevaa aineistoa tai tehdä kopioita siitä, ellei sitä ole erikseen sovittu.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun tuottamastaan aineistosta sekä sisällöstä. Erityisesti Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei ko. aineisto riko hyviä tapoja tai lakeja, kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Dooxella on oikeus muuttaa tai poistaa yksipuoleisesti Käyttäjää kuulematta Palvelusta tekstiä tai muuta aineisto, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta tai virheellistä. Dooxella ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen. Käyttäjä vastaa mahdollisista toimittamaansa materiaaliin kohdistuvista kolmansien osapuolten vaateista, kuluista ja kustannuksista.

Käyttäjä ei saa rekisteröidä käyttäjänimeä joka rikkoo tekijänoikeudella, verkkotunnuksen nimellä, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa tai on hyvän tavan vastainen tai loukkaava.

Tuottamalla aineistoa tai sisältöä Palveluun Käyttäjä myöntää Dooxelle ja sen palvelun tarjoajille oikeudet hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa sekä sisältöä tämän Palvelun tuottamiseen.

VASTUUN RAJOITUKSET

Palvelua käytettäessä Käyttäjä asioi Palvelun toisen Käyttäjän kanssa. Dooxe ei ole vastuussa Tarjouspyynnöistä, Tarjouksista, Kohteista (esimerkiksi syntyneen sopimuksen oikeellisuudesta Työn Tilaajan ja Työntekijän välillä, toimituksesta, hinnasta, reklamaatioista tai muista vastaavista asioita). Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelun kautta tehtyyn sopimukseen tulee esittää osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen. Dooxe ei vastaa, eikä ole velvoitettu vastaanottamaan tai käsittelemään, muita Käyttäjiä vastaan esitettyjä reklamaatioita, eikä välittämään tai ratkomaan Käyttäjien välisiä erimielisyyksiä ellei reklamaatio koske Dooxen toimintaa tai vastuita.

Dooxe ei ole työnvälittäjä eikä Työn Tilaajan tai Työntekijän edustaja eikä myöskään tarjottujen tai hankittujen työsuoritusta koskevien sopimusten osapuoli.

Dooxe ei takaa, että käyttämällä Palvelua Käyttäjä saisi Tarjouksia tai Tarjous tultaisiin hyväksymään.

Dooxe ei ole vastuussa Palvelussa olevan aineiston tai tiedon oikeellisuudesta, sisällöstä, todenmukaisuudesta tai keskeytyksettömästä saatavuudesta.

Dooxe ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Dooxe ei takaa Palvelun saatavuutta.

Dooxe ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingosta, menetyksestä, tiedon tai aineiston menetyksestä tai muusta välittömästi tai välillisesti Palvelun käytöstä tai käytön lopettamisesta aiheutuvasta vahingosta tai aineiston tai sisällön puutteellisuudesta Palvelussa. Dooxe ei myöskään ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta joka aiheutuu tietoturvariskistä Palvelua käytettäessä.

Dooxe on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa ominaisuuteen. Dooxe varaa oikeuden siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

Dooxe ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvästä kolmannen ylläpitämästä websivujen linkin toimivuudesta, websivun sisällöstä tai laillisuudesta.

Dooxella on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palveluun.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki riitaisuudet tämän palvelun käytöstä ja näihin Käyttöehtoihin liittyen ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.